Obserwuj nas na:

Oferta dla Firm

XLVII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W KATOWICACH

Uprzejmie informuję Państwa, że XLVII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego odbędzie się w Katowicach w dniach 19 do 21 czerwca 2017 roku. Początek obrad - 19 czerwca, godzina 9:30. Na miejsce obrad został wybrany obiekt: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, (Pl. Sławika i Antalla 1, 40-005 Katowice).

W załączeniu przedstawiam warunki udziału w powyższym przedsięwzięciu oraz ofertę cenową dotyczącą różnych form uczestnictwa firm w dorocznym zjeździe PTU.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa oraz rezerwacja zakwaterowania odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej Kongresowi. Firmy pragnące dokonać rezerwacji grupowej otrzymają uprzednio login i hasło dostępu do tej strony. Zgłoszenia przesłane faksem, e-mailem lub pocztą nie będą respektowane.

Adres panelu dla firm: www.kongres2017.pturol.org.pl/company

OPŁATA REJESTRACYJNA

Uczestnicy 47. Kongresu Naukowego PTU są zobowiązani do uiszczenia opłaty rejestracyjnej (fee). Stawki opłaty rejestracyjnej są uzależnione od statusu uczestnika oraz terminu wniesienia opłaty (patrz tabela poniżej).

ZG PTU informuje, że w 2017 roku obowiązuje następująca wysokość opłaty rejestracyjnej (podane kwoty są kwotami brutto):


Termin wniesienia opłaty na konto PTU do 31.03.2017 od 01.04.2017
do 30.04.2017
od 01.05.2017
do 31.05.2017
od 01.06.2017
Członkowie PTU* 700 zł 800 zł 850 zł 950 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii* / Studenci kierunków medycznych** 300 zł 400 zł 450 zł 550 zł
Osoby nie będące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm 800 zł 900 zł 950 zł
Pielęgniarki 250 zł 300 zł
Osoby towarzyszące*** 250 zł 300 zł

* Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/300 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2017 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.

** Studenci kierunków medycznych mają prawo do obniżonej opłaty rejestracyjnej pod warunkiem okazania w recepcji Kongresu ważnej legitymacji studenckiej.

*** Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

UWAGA!
Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2017 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:

 • wstęp na obrady
 • wstęp na wystawę firm
 • lunche w dniach 19 i 20 czerwca
 • kolację w dniu 20 czerwca
 • materiały kongresowe
 • certyfikat uczestnictwa

WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA

Firmy dokonujące rejestracji grupowej mogą bezkosztowo dokonywać zmian na listach swoich pracowników i gości do dnia 17 marca 2017 r.
W przypadku zastąpienia osoby rezygnującej z udziału w kongresie inną osobą (zgłoszoną po 17 marca 2017, opłata rejestracyjna będzie naliczana zgodnie z tabelą opłat (patrz powyżej).

W razie rezygnacji uczestnika i niezgłoszenia w jego miejsce kolejnej osoby obowiązują następujące stawki opłat:

Rezygnacje zgłoszone w terminie 01-31 maja 2017 – opłata w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej oraz 50% opłaty za zakwaterowanie.
Po 31 maja 2017 r. nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.

FORMY UCZESTNICTWA FIRM W KONGRESIE

Proponujemy Państwu następujące formy uczestnictwa w zjeździe:

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NAUKOWYM KONGRESU

 • Sesja tematyczna (czas trwania maks. 1 godzina); liczba miejsc ograniczona
 • Wykład (czas trwania maks. 30 minut); liczba miejsc ograniczona
 • Warsztaty

Uwaga! O włączeniu sesji / wykładu / warsztatów do programu naukowego decyduje Komitet Naukowy Kongresu.

REKLAMA W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

 • Reklama w programie kongresu
 • Banderola na programie kongresu
 • Umieszczenie logo firmy na identyfikatorze
 • Umieszczenie materiału promocyjnego, związanego z działalnością firmy, w teczkach konferencyjnych (np. płyta CD, ulotki)

REKLAMA PODCZAS WYDARZENIA

 • Umieszczenie logo firmy na monitorach LCD zlokalizowanych w miejscu organizacji wydarzenia
 • Umieszczenie logo firmy w miejscu uroczystej Inauguracji Kongresu
 • Umieszczenie logo firmy podczas „Wieczoru PTU”
 • Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) przed rozpoczęciem sesji plenarnej (główna sala obrad) w pierwszym, drugim, trzecim dniu kongresu
 • Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) na monitorach LCD zlokalizowanych w miejscu organizacji wydarzenia
 • Stoisko firmy

REKLAMA W INTERNECIE

 • Umieszczenie logo firmy na stronie internetowej Kongresu. Link może prowadzić do strony internetowej firmy
 • Banner na stronie internetowej kongresu
 • Umieszczenie logo firmy w materiałach mailingowych (wysyłanych do potencjalnych uczestników kongresu – członków PTU)

Firmy zainteresowane udziałem w Kongresie uprzejmie proszę o kontakt z Biurem Kongresowym PTU (tel: 22 845 69 18, e-mail: kongresptu@ptu.net.pl) w celu ustalenia szczegółów współpracy.


Z poważaniem

Iwona Sribniak
Dyrektor Biura PTU